تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1380 
اقتصاد نظری 
دانشگاه مفید قم 
 
سطح 2